Монка Николова
e-mail: dk_varna@abv.bg
тел.: 052612102;fax:052612105
GSM: 0878756690

Монка Николова е директор на Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс, гр.  Варна от 10.03.2005 г.
Трудовият и стаж е преминал като помощник директор по учебната дейност и учител в ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна, била е управител на първия Частен ученически център „Лъвски скок” в града, дълги години е работила като организатор-методист и директор на Младежки дом в гр. Долни чифлик.
Завършила е висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, Педагогически факултет, специалност „Образователен мениджмънт”, магистър; във ВПИ „Константин Преславски”, гр.Шумен, специалист по начална училищна педагогика със специалност физическо възпитание, магистър; полувисше образование в ИНУ „Д-р Петър Берон”, гр.Шумен, начален учител с профил руски език и физическо възпитание.
Допълнителна квалификация:

 • 2009 г., Департамент на учителите към ШУ „Епископ Константин Преславски”, удостоверение за І ПКС;
 • 2007 г., Национален институт за обучение на директори, обучение по „Управление на училището”, модул „Делегирани бюджети”;
 • 2007 г., Национален педагогически център, обучение по „Разработване и управление на проекти”;
 • 2006 г., Национален институт за обучение на директори, обучение по „Управление на училището”, модули: „Бюджет”, „Проекти”, „Психология на управлението”;
 • 2006 г., Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, професионална квалификация за „Просветен ръководител”;
 • 2006 г., Фондация „Европартньори”, курс „Подготовка и управление на проекти”;
 • 2006 г., Регионален педагогически център, Варна, курс „Начална компютърна грамотност”;
 • 2005г., Център „Отворено образование”, обучение по „Управление на конфликти в училище”;
 • 1998 г., ИПКУ „Д-р Петър Берон”, гр.Варна, тематичен курс: „Българската граматика в началните класове”;
 • 1993 г., ИПКУ „Д-р Петър Берон”, гр.Варна, удостоверение за ІІ клас – квалификация;
 • 1993 г., ИПКУ „Д-р Петър Берон”,гр.Варна, Очно-задочна специализация по тема: „Общуването в началното образование” със защита на дипломна работа „Общуване и изграждане на екологична култура у децата от кръжоците към центровете за работа с деца”.

Ръководител на три проекта: „Варненска ученическа академия в областта на природоматематическите дисциплини 2007/2008г.”по Националната програма „Училището –територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”;
Общински детски комплекс – Варна- център за мултикултурен диалог” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕСФ и „Варненска ученическа академия 2008/2009”, по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕСФ;
Член е на комисията за детето към община Варна.

Награди и отличия
Диплом на Националния дворец на децата за проект „Проучване на флората и фауната в района на Камчийските пясъци”, 2007 г.
Награда на клуб „Буканистика” по случай 130 г. на Българската Екзархия, 2010 г.
Грамота от Сдружение „Литературно общество”, 2010 г.
Награда „Неофит Рилски” на МОМН, 2010 г.
Първа награда от конкурса за работещите в извънкласни форми на Международната фондация „Приятели на България” и МОМН, София, 2011г.
Научни разработки: Участие с доклади в Международната конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”:

 • 2005 г.„ Извънучилищните педагогически учреждения-превантивни центрове за преодоляване негативите в обществото”;
 • 2006 г.„Школите „Християнски традиции и ценности-алтернативна форма за изучаване на предмета религия”;
 • 2008 г. „ Емпирично изследване на състоянието на ОДК в новите социално-икономически условия”;
 • 2009 г. „Стратегическо управление на ОДК”.
 • 2010 г. „Принципи за ефективно управление в ОДК-Варна”
 • 2011 г. „Функции и роли на директора при стратегическото управление на ОДК-Варна” Участия с доклади в общински и национални форуми, свързани с обучението и възпитанието на децата.

Участие в конкурса за работещите в извънкласни и извънучилищни форми на Международната фондация „ Приятели на България”, с доклад на тема: „Предимства, проблеми и предизвикателства в работата с талантливите и даровитите деца в ОДК-Варна”.

61 години организирана извънучилищна дейност във Варна

В началото на ХХІ век, животът във всичките му измерения изисква даване простор на творческите личности, с нестандартно мислене и богато въображение, с добре развити умения да изследват, да съграждат, да се конкурират, да решават трудни проблеми чрез намирането на оптимални варианти за това. В този смисъл очакванията са насочени най-много към изявените и надарените личности, към „златните деца на обществото”, както ги нарича с основание преди векове Платон, оттам идват и  очакванията към нас-учителите от ОДК,  които работим с тези деца.

Появата на Общинския детски комплекс –Варна през 1993г. е обусловена от новите обществено-политически и икономически условия, които настъпват в България в началото на 90-те години на миналия век. Той е първият експериментален комплекс, който се създава  под името „Общински детско-юношески комплекс” /ОбДЮК/ и е наследник  на Центъра за работа с деца, Ученическата спортна школа и Центъра за ученическо и научно-техническо творчество. Но той има своите дълбоки корени, които тръгват от 1953 година, когато се създава Пионерския дом. Днес 60 години по късно ние откриваме, че в работата с децата няма политика. Има само достойни хора, отдали целия си трудов живот за развитието на таланта и дарованията на децата.

ОДК, по смисъла на чл. 33 а от ЗНП, е извънучилищно обслужващо звено в системата на народната просвета за организиране на дейности свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата в областта на науката, техниката, технологиите, изкуствата, отдиха и спорта. При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход , екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни  информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са авторски, отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Общинският детски комплекс все повече се превръща в социално-сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото ни, които все по драстично нарастват: агресия, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм…

ОДК има уникалната възможност да  обединява усилията на семейство, училище, църква в търсене на най верния път за младия човек.

При нас през учебната 2013/2014г. се обучават 2500 ученици от 5 до 19 г. възраст, разпределени в 26 школи, в три направления: „Наука”, „Изкуство” и „Спорт”.

Дейността на ОДК е пряко свързана с Националния календар на МОМН за извънучилищната дейност. ОДК е организатор и домакин на Националния детски фолклорен конкурс за певци и инструменталисти „Диньо Маринов”, Националния литературен конкурс „Любовта в нас”, Националния детски конкурс за изпълнители на популярна песен „Морско конче”, „Националния литературен конкурс „Морето, морето, морето…..” , Националния ученически конкурс „Архитектурните паметници в макети”, Националния конкурс за рисунка „ПриказкиТЕ”, насочен към българските деца, които живеят в чужбина. Организатор и домакин е на Общинския конкурс „Сръчни ръце” по случай Деня на Земята и общинските конкурси „Рождество Христово” и „Възкресение Христово” – за Коледна и Великденска картичка,  Великденска украса и писано яйце, за есе и стихотворение.

От голямо значение за ефективността на работата и реализацията на възпитателните възможности   има личността на учителя-личност с висока теоретична и професионална подготовка, социално активна, отличаваща се със съвременен стил на научно-педагогическо мислене, емоционално отзивчива, с висока нравственост. Неписано, но задължително е изискването  учителят да бъде творец. Творец на творци. Защото ученици, преминали през нашите школи, задължително се превръщат в бъдещи специалисти в различните области на познанието и културата.

Точно заради тези даровити деца, за техния блясък в очите, за чистотата в душите им, за тяхната даденост, наречена ДАРБА, си струват предизвикателствата да съществуват такива извънучилищни звена, като ОДК, където детето може да бъде в центъра на вниманието, да бъде обгрижвано, разбрано и оценено. Нужен е нов, непредубеден поглед към децата, за да ги опознаем по-добре и да им помогнем в житейския им път да се преоткриват и развиват.

Американският психолог Ходинг Картър казва: „Има само две трайни неща, които можем да се надяваме да завещаем на децата си. Едното е корени, а другото – криле”.  Аз допълвам- корените ги имаме в шестдесетгодишната традиция, а от нас днес се иска да им дадем криле!

Убедена съм, че делото на основателите е в сигурни ръце!

Монка Николова

Директор на Общински детски комплекс


Споделете:
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.

 • Digg
 • email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YahooBuzz