Документи

Прочети повече →

ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА Календарен план за м. декември 2016 г. Г Р А Ф И К за работата  на школите  Изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г. БЮДЖЕТ НА ОДК за 2016 г. ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД  ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  НА ЦЕНТЪР ЗА [...]

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

  решение на Общинския съвет, съгласувано с РИО на МОН – Варна. Чл. 6.   (1) ОДК е юридическо лице по смисъла на чл. 10, ал. 5 от ЗНП. Той   е на бюджетна издръжка на Община Варна; притежава     собствен   печат и бланка; ползва общински имоти, които са публична собственост и са му предоставени със заповед [...]

Прочети повече →

Министърът на образованието и науката  проф. д-р Анелия Клисарова  откри Националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения, което се провежда в град Варна от 23 до 25 юни 2014 година. На откриването присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант и директорът на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” Грета Ганчева. Програмата [...]

Прочети повече →