Документи

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

   ГЛАВА ВТОРА ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ   РАЗДЕЛ І Т р у д о в    д о г о в о р   Чл.6. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ. Чл.7. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя. Чл.8. Трудовият договор се сключва в [...]

Прочети повече →

  решение на Общинския съвет, съгласувано с РИО на МОН – Варна. Чл. 6.   (1) ОДК е юридическо лице по смисъла на чл. 10, ал. 5 от ЗНП. Той   е на бюджетна издръжка на Община Варна; притежава     собствен   печат и бланка; ползва общински имоти, които са публична собственост и са му предоставени със заповед [...]

Прочети повече →

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1./1/ Настоящият правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд се издава в изпълнение на чл. 5, ал.1 от инструкция №5 на МОН от 05.07.1996 г. за изискванията [...]

Прочети повече →
Прочети повече →

Министърът на образованието и науката  проф. д-р Анелия Клисарова  откри Националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения, което се провежда в град Варна от 23 до 25 юни 2014 година. На откриването присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант и директорът на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” Грета Ганчева. Програмата [...]

Прочети повече →