Документи

  решение на Общинския съвет, съгласувано с РИО на МОН – Варна. Чл. 6.   (1) ОДК е юридическо лице по смисъла на чл. 10, ал. 5 от ЗНП. Той   е на бюджетна издръжка на Община Варна; притежава     собствен   печат и бланка; ползва общински имоти, които са публична собственост и са му предоставени със заповед [...]

Прочети повече →
Прочети повече →

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1./1/ Настоящият правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд се издава в изпълнение на чл. 5, ал.1 от инструкция №5 на МОН от 05.07.1996 г. за изискванията [...]

Прочети повече →

Каним Ви   Протоколът  на  журито е в  Актуално и  ТУК СТАТУТ

Прочети повече →
Прочети повече →

Заявката изтеглете от тук: МОРСКО_КОНЧЕ-заявка 2015  Изпратете САМО частта от заявката, с която  ще участвате.

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →