Документи

Изтеглете статута  от тук:  statut-za-Rogdestvo-2016 ОБЩИНА ВАРНА РЕГИОНАЛНО  УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ВАРНА   СТАТУТ на КОНКУРС  „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” 2016 І. Цел: Приобщаване  на подрастващите  към християнските ценности  и осмисляне на съдържанието  на празника  Рождество  Христово.   1.Конкурсът  е в три раздела: Рисувана  картичка. Колажирана картичка. […]

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →

ПРАВИЛНИК  ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД    ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  Чл.1./1/ Настоящият правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд се издава в изпълнение на чл. 5, ал.1 от инструкция №5 на МОН от 05.07.1996 г. за изискванията на безопасни условия на възпитание, обучение […]

Прочети повече →

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ- ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГРАД ВАРНА Раздел I Общи положения Чл. 1. С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Центъра за подкрепа за личностно развитие ( ЦПЛР)-Общински детски комплекс (ОДК), гр.Варна по смисъла на чл. 26.ал.1 от Закона  за предучилищното и училищното […]

Прочети повече →

ЦПЛР – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, гр. ВАРНА  П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в Центъра за подкрепа  за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР – ОДК) се издава на основание чл. 181 […]

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →