Документи

ЦПЛР – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, гр. ВАРНА  П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в Центъра за подкрепа  за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР – ОДК) се издава на основание чл. 181 […]

Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →
Прочети повече →